Penta Adviesgroep

Veranderingen in de ARBO wetgeving

Veranderingen in de ARBO wetgeving (bouwproces bepalingen)

 

Samenvatting

 

Samengevat heeft de veranderingen van de Arbowetgeving specifiek voor het Bouwproces het doel om meer duidelijkheid te scheppen waar verantwoordelijkheden liggen , opdrachtgever en opdrachtnemer. Zeer belangrijk zijn de volgende onderdelen:

  • Ook de initiatiefnemer voor het bouwwerk is opdrachtgever;
  • Tijdens de uitvoering van het project heeft de opdrachtgever de verantwoordelijkheid om te controleren of de uitvoering op het project door opdrachtnemer werkelijk voldoen aan de (Arbo)wetgeving;
  • Aanwezigheid van en onderzoek naar asbest moet expliciet worden genoemd in de Risico inventarisatie en evaluatie als onderdeel van het VGM plan uitvoeringsfase en de opdrachtgever dient vooraf het asbestinventarisatie rapport, indien noodzakelijk, te overhandigen aan de opdrachtnemer.

 

Hieronder de belangrijkste wijzigingen in de wettekst. Bij onduidelijkheid kunt u natuurlijk altijd een beroep doen op de adviseurs en veiligheidskundigen van Penta Advies groep.

 

Artikel 1.1 tweede lid onderdeel C,onder 1

Definitie opdrachtgever.

 

In de vorige definitie bleek dat door het voorkomen van constructies in contracten over de totstandkoming van bouwwerken, het niet langer afdoende was om de partij aan te wijzen die daadwerkelijk kan beïnvloeden dat in de ontwerpfase rekening wordt gehouden met de verplichtingen op het terrein van gezond en veilig werken in de uitvoeringsfase.   

Het gaat om degene die door concrete daden of initiatief aanzet geeft tot het (laten) ontstaan van het specifieke bouwwerk, zoals door het laten ontwerpen van het bouwwerk, het aanbesteden ervan of door het geven van de opdracht tot het bouwen daarvan.

 

Met name voor UAV-gc contracten heeft dit consequenties, daar waar de gedachtegang was dat bij een UAV-gc contract de verantwoording (deels) bij de opdrachtnemer lag, wordt dit nu duidelijker omschreven en de opdrachtgever/initiatiefnemer hierin duidelijker een rol/invloed heeft.

Ook bij D&C contracten heeft dit invloed, de opdrachtgever/initiatienemer kan zich nu niet meer verschuilen achter de stelling dat hij alles uit handen heeft gegeven en wel degelijk een belangrijke rol heeft te vervullen in de ontwerpfase.

 

 

Artikel 2.26

Algemene uitgangspunten inzake veiligheid en gezondheid bij het ontwerpen van een bouwwerk.

 

De opdrachtgever is verplicht in de ontwerpfase zich ervan te vergewissen dat de betrokken werkgevers en zelfstandigen in staat zijn de verplichtingen voor de arbeidsomstandigheden die gelden in de uitvoeringsfase na te komen, in het bijzonder de verplichtingen, bedoeld in de artikelen 3, 5, eerst en derde lid, en 8 van de wet en hoofdstuk 4, afdeling 5.

 

In het kort komt het neer of een opdrachtgever heeft voldaan aan het gestelde in dit artikel,  

Het gaat bij zich vergewissen dus om de omgang met gevaren en risico’s die vooraf voorzien- en beïnvloedbaar zijn en niet om uitvoeringsrisico’s die op de werkvloer kunnen ontstaan, bijvoorbeeld als gevolg van een samenloop van niet voorzienbare omstandigheden.

 

 

Artikel 2.26

Dit artikel vormt tevens de basis voor handhaving op het terrein van grond-, weg- en waterbouw.

 

Als er risico’s zijn bij werkzaamheden in of op de grond waaraan werknemers of zelfstandigen blootgesteld kunnen worden, zoals verontreinigde grond, de aanwezigheid van kabels, leidingen of conventionele explosieven in de grond, of een beperkte draagkracht van de grond moet de werkgever deze risico’s benoemen in de risicoinventarisatie en –evaluatie (RIE).

Als deze risico’s spelen op een specifieke bouwplaats, moet de werkgever daarover worden geïnformeerd, zodat hij maatregelen kan nemen om deze risico´s te vermijden of te beperken.

In verband met het voorkomen van gevaar voor derden (artikel 10 Arbowet) moeten ook zelfstandigen en andere derden op gevaren worden gewezen.

Nieuw in artikel 2.26 is daarnaast de verwijzing naar hoofdstuk 4, afdeling 5, van het Arbobesluit; de afdeling die gaat over asbest. Handhaving ten aanzien van asbest was al mogelijk.

 

 

Artikel 2.28 tweede lid onderdeel b en f

 

Nieuwe tekst;

 

Afhankelijk van de voortgang in het bouwproces, worden in het veiligheids- en gezondheidsplan ten minste vermeld en opgenomen:

  1. een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren voor het betreffende bouwwerk, waaronder de eventuele aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten als bedoeld in artikel 4.37, verontreinigde grond, verontreinigd water of grondwater of verontreinigde waterbodems, en specifieke gevaren, die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden;  
  2. de bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers en zelfstandigen worden gemaakt alsmede de onderzoeken en rapporten die de onderbouwing van deze keuzen ondersteunen.

 

Artikel 2.30, onderdeel a en c

Taken coördinator voor de ontwerpfase.

 

De coördinator voor de ontwerpfase heeft tot taak om namens de opdrachtgever:
a. te bewerkstelligen dat artikel 2.26 wordt uitgevoerd;
c. een veiligheids- en gezondheidsdossier samen te stellen dat bestemd is voor degene die beslist over de uitvoering van latere werkzaamheden aan het bouwwerk in de gebruiks- of sloopfase. In dit dossier wordt de bouwkundige en technische informatie over het specifieke bouwwerk opgenomen die van belang is voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en zelfstandigen die werkzaamheden verrichten in de gebruiks- of sloopfase.

 

 

Artikel 2.31, onderdeel a, b, c, f

 

Taken coördinator voor de uitvoeringsfase

 

De coördinator voor de uitvoeringsfase heeft tot taak om namens de uitvoerende partij:

  1. te bewerkstelligen dat de maatregelen die werkgevers en zelfstandigen nemen op de bouwplaats ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van werknemers en zelfstandigen op doeltreffende wijze worden toegepast;
  2. met het oog op de bescherming van de werknemers en zelfstandigen zeker te stellen dat gelijktijdig of achtereenvolgend aanwezige werkgevers en zelfstandigen op de bouwplaats de werkzaamheden goed op elkaar afstemmen;
  3. de voorlichting van werknemers op de bouwplaats te bewerkstelligen;
  4. doeltreffende maatregelen te nemen indien werkgevers of zelfstandigen naar zijn oordeel niet of in onvoldoende mate of op onjuiste wijze uitvoering geven aan een samenhangende toepassing van hun verplichtingen als bedoeld onder a en b.

 

Artikel 2.32, eerste lid, onderdeel d

 

Aanvullende verplichtingen van de opdrachtgever

 

Er is nu expliciet opgenomen dat de opdrachtgever het asbestinventarisatierapport voorafgaand aan de werkzaamheden moet overhandigen aan de uitvoerende partij.

Wanneer u een vraag heeft of de behoefte aan de inzet van een adviseur van Penta ( Middelbaar veiligheidskundige, Hogere veiligheidskundige, Arbeidhygiënist, Kwaliteitsadviseur, Organisatieadviseur, Milieuadviseur)? Bel naar 06 24661517 of maak een vrijblijvende afspraak met één van onze adviseurs.

Zoek hier naar de door u gewenste informatie...